Có thể chuyển nhượng bất động sản hình thành trong tương lai

Chuyển nhượng bất động sản hình thành trong tương lai là hoạt động phổ biến, tuy nhiên cần lưu ý một số điều