Pháp lý bất động sản

Thuê mua nhà ở là gì

Khoản 17 điều 3 của Luật Nhà Ở 2014 quy định về “Thuê mua nhà ở như sau”

Thuê mua nhà ở là việc người thuê mua thanh toán trước cho bên cho thuê mua 20% giá trị của nhà ở thuê mua, trừ trường hợp người thuê mua có điều kiện thanh toán trước thì được thanh toán không quá 50% giá trị nhà ở thuê mua; số tiền còn lại được tính thành tiền thuê nhà để trả hàng tháng cho bên cho thuê mua trong một thời hạn nhất định; sau khi hết hạn thuê mua nhà ở và khi đã trả hết số tiền còn lại thì người thuê mua có quyền sở hữu đối với nhà ở đó.

Như vậy, trường hợp này thường áp dụng đối với nhà ở xã hội. Ở đó, người mua nhà ở xã hội thanh toán trước một khoản không quá 50% giá trị nhà, số tiền còn lại được trả hàng tháng cho tới khi hoàn thành hợp đồng. Điều này làm giảm gánh nặng nhà ở đối với chủ sở hữu căn nhà rất nhiều.

No Responses

Join The Discussion